RAČUNOVODSKI SERVIS

Računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov, izpisi odprtih postavk,
 • izdelava zaključnega računa vključno z davčnim obračunom,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • obračun davka na dodano vrednost in vodenje davčnih evidenc,  poročanje FURS-u
 • vodenje registra osnovnih sredstev, obračun amortizacije in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • fakturiranje, spremljava plačil, priprava opominov in obračun zamudnih obresti, telefonska izterjava, priprava predlogov za izvršbo, sodelovanje v postopkih pred sodošči
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač, podjemnih pogodb, honorajev, regresa, potnih stroškov, avtorskih pogodb, poročanje FURS-u
 • priprava letnih pregledov dohodkov za dohodnino, izdelava M/4 obrazcev in poročanje ZPIZ-u
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca s.p.,  za poslovodje enosebnih družb in fizične osebe
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, C…), izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • sprotno obveščanje o spremembah v zakonodaji,
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,
 • izdelava pravilnika o računovodstvu, usmeritev in sklepov,
 • razne druge storitve po želji stranke.

Kadrovske storitve:

 • vodenje evidenc o zaposlenih,
 • priprava pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb, avtorskih pogodb,
 • pomoč pri iskanju in izbiri delavcev,
 • prijava potreb po delavcih pri RZZ in prijava novozaposlenih pri ZZZS,
 • priprava sklepov o letnih dopustih,
 • izdelava sistemizacije delovnih mest, internih aktov in sklepov v zvezi z izkoriščanjem - razporeditvijo delovnega časa, planiranju letnih dopustov,
 • izdelava sklepov in internih aktov v zvezi s plačami, nagrajevanju uspešnosti, inovativnosti,....,
 • priprava pogodb o štipendiranju, izobraževanju iz ali ob delu,
 • priprava dokumentacije za pridobitev subvencij za zaposlovanje po aktualnih razpisih,
 • priprava dokumentacije za prodbitev subvencij – olajšav ob zaposlovanju invalidov in potrebna poročanja ustreznim državnim organom.

Davčno svetovanje:

 • prispevkov za socialno varnost, dohodnine za rezidente in nerezidente,
 • davkov od dohodkov pravnih oseb, davka na dodano vrednost,
 • drugih davkov, taks in carin,
 • davčnih postopkov,
 • statusnega preoblikovanja (s.p. v d.o.o. ali druga možna preoblikovanja, spojitve, pripojitve, delitve, likvidacije,...).

Na vseh navednih področjih uporabnikom naših računovodskih in kadrovskih storitev svetujemo sprotno glede na trenutne situacije in potrebe, na željo stranke pa tudi na področjih, ki niso zajeta v okviru trenutne dejavnosti.
Po naročilu davčno svetujemo tudi vsem drugim, ki bi želeli nasvet ali pojasnila.

Finančno in poslovno svetovanje:

 • priprava celotne dokumentacije, potrebne za ustanovitev pravne osebe ali samostojnega podjetnika ter usmerjanje skozi celoten postopek vse do vpisa v sodni ali poslovni register ter pridobitve davčne številke,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih kratkoročnih in dolgoročnih posojil, revolving kreditov in limitov na TRR,
 • priprava poslovnih načrtov in invsticijskih elaboratov za pridobitev nepovratnih sredstev, kereditov s subvencionirano obrestno mero in drugih aktualnih virih finančnih sredstev,
 • svetovanje pri dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložbah.